Zarezerwuj wizytę i skorzystaj z dowolnej usługi w Groomotece. Podczas pierwszej wizyty wypełnij kartę klienta i zdeklaruj chęć uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Już teraz otrzymujesz pierwsze 100 pkt na powitanie i możesz zalogować się na  stronie panelu klienta i rezerwacji wizyt online – używając adresu mailowego, który został wpisany w karcie klienta.

Po każdej wizycie otrzymasz wiadomość z informacją o ilości punktów zebranych za zakup produktów i usług w GROOMOTECE.

Zdobywaj nagrody szybciej – poprzez POLECENIA NAS ZNAJOMYM .

Za każde zrealizowane polecenie na twoim koncie i koncie poleconej osoby pojawi się dodatkowe 150 punktów.

Jeszcze więcej punktów?

Jeśli spełniliśmy oczekiwania, a pupil poczuł się „zaopiekowany” opisz swoje wrażenia w systemie Versum oraz zameldować się na Naszej stronie na FB – na koncie pojawi się kolejne 75 punktów.

Koniecznie podaj datę urodzenia swojego pupila, a co roku otrzymacie bonus w postaci dodatkowych punktów.

Program lojalnościowy w Salonie Pielęgnacji Zwierząt GROOMOTEKA może okazać się świetną zabawą i okazją do odebrania darmowych wizyt.

Regulamin programu lojalnościowego

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot wskazany w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie wskazanym w punktach 2 i 3 załącznika 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem wskazanym w punkcie 4 załącznika 1 do Regulaminu., na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

II. UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres wskazny w punkcie 1 załącznika 1 do Regulaminu. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 - ORGANIZATOR PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, DATA ROZPOCZĘCIA I DATA ZAKOŃCZENIA

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: Salon Pielęgnacji Zwierząt Groomoteka Marta Budny , L. Bądkowskiego 13 , 80-137 Gdańsk , email: groomoteka@gmail.com
 2. Data rozpoczęcia Programu Lojalnościowego to: 2018-07-26
 3. Data zakończenia Programu Lojalnościowego to: Program Lojalnościowy prowadzony jest na czas nieoznaczony
 4. Adres do indywidualnego konta Uczestnika Programu Lojalnościowego:

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 - NAGRADZANE AKTYWNOŚCI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności:
 2. Przystąpienie do programu lojalnościowego – 100 pkt.
 3. Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 10 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią usługi ujęte w załączniku numer 4.
 4. Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 5 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 5 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
 5. Skuteczne Polecenie Organizatora - 150 pkt (Punkty przyznawane są osobie Polecającej jak i Poleconej).
 6. Z okazji urodzin - 150 pkt.
 7. Napisanie komentarza - 50 pkt.
 8. Publikacja komentarza - 25 pkt.

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 - NAGRODY

Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:

Nazwa/Wartość pkt/Dodatkowa płatność przy odbiorze/Data ostatniej aktualizacji

Kąpiel ze strzyżeniem pies do 10kg/4000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:38

Kąpiel ze strzyżeniem pies do 25 kg/5500 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:39

Kąpiel ze strzyżeniem pies do 44kg/7000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:40

Kąpiel z wyczesywaniem podszerstka pies do 10kg/4000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:29

Kąpiel z wyczesywaniem podszerstka pies do 25kg/5500 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:30

Kąpiel z wyczesywaniem podszerstka pies do 44kg/7000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:31

Kompleksowa usługa SPA dla PSA do 10kg/10000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:33

Kompleksowa usługa SPA dla PSA do 25kg/12500 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:34

Kompleksowa usługa SPA dla PSA do 44kg/15000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:35

Usuwanie płytki i kamienia nazębnego pies do 10kg/5000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:42

Usuwanie płytki i kamienia nazębnego pies do 25kg/7500 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:44

Usuwanie płytki i kamienia nazębnego pies do 44kg/10000 pkt/1.0zł/26.11.2018 17:46

Tel. 690 484 880

Gdańsk, Bądkowskiego 13