Regulamin korzystania z usług

Salonu Pielęgnacji Zwierząt GROOMOTEKA

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielką, a jednocześnie groomerem jest prowadzącą działalność gospodarczą

Salon Pielęgnacji Zwierząt GROOMOTEKA Marta Budny z siedzibą w Gdańsku, ul. Bądkowskiego 13, NIP: 584-243-30-44, REGON: 221207075, tel. 690 484 880, email: kontakt@groomoteka.pl

2. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Groomer – osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjnych dla zwierząt, posiadająca odpowiednie udokumentowane kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju zabiegów,

Usługi – zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt świadczone przez groomera,

Salon – miejsce wykonywania usług, zlokalizowane w Gdańsku, ul. Bądkowskiego 13,

Właściciel – osoba fizyczna, która jest właścicielem zwierzęcia lub osobą upoważnioną przez niego i zleca wykonanie usługi,

Pupil/Zwierzę - pies, kot, królik, fretka, świnka morska, powierzone pod opiekę groomera celem wykonania usługi,

Cennik – wykaz opłat za świadczenie poszczególnych usług przez groomera, zamieszczony na stronie internetowej salonu i udostępniony w siedzibie salonu.

3. Korzystanie z usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej salonu, które odnoszą się do oferowanych usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66. Jest to jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§2

Zasady ogólne salonu

 

1. Usługi świadczone są wyłącznie dla zwierząt posiadających aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie. Groomer ma prawo w każdej chwili zażądać książeczki zdrowia zwierzęcia w celu potwierdzenia aktualności szczepienia.

2. Groomer ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt w trakcie rui/cieczki, z chorobami skórnymi oraz posiadających pchły.

3. Zwierzęta stare ,chore , po zabiegach, bojaźliwe oraz niezrównoważone psychicznie strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność. Dotyczy to również strzyżenia na bardzo krótko w okresie mrozów. W przypadku zwierząt w podeszłym wieku konieczna jest obecność właściciela podczas wykonywania Usługi.

4. Groomer ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu przebywających w Salonie osób i innych zwierząt.

5. Jeśli to pierwsza wizyta zwierzęcia w salonie właściciel zobowiązany jest poinformować o tym fakcie w celu zarezerwowania większej ilości czasu, żeby przyzwyczaić go do podstaw zabiegów pielęgnacyjnych.

6. W przypadku niektórych chorób lub dolegliwości groomer ma prawo odmówić wykonania Usługi.

7. W trakcie usługi, jeśli właściciel zdecyduje się towarzyszyć pupilowi w salonie, nie powinien on podchodzić do stołu, rozpraszać uwagi zwierzęcia. Jeśli groomer nie poprosi właściciela o pomoc, oznacza to, że nie jest ona konieczna. Zastrzegam sobie prawo do wyproszenia właściciela z salonu, jeśli jego obecność za bardzo dekoncentruje zwierze.

8. Groomer oświadcza, że:

  • zwierzętom nie są podawane żadne środki farmakologiczne,
  • wobec zwierząt nie jest stosowana przemoc,
  • narzędzia i stanowisko pracy jest każdorazowo dezynfekowane specjalistycznymi środkami,
  • preparaty kosmetyczne używane podczas zabiegów są wysokiej jakości i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • podczas pracy wykorzystywane są profesjonalne i sprawne narzędzia i sprzęt groomerski.

 

§3

Rezerwacja terminu wizyty

 

1. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wykonania usługi poza salonem, w miejscu wskazanym przez właściciela. Jest to jednak możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie i uzgodnieniu z groomerem.

2. Podczas wizyt z dojazdem do usługi doliczana jest dodatkowa opłata (około 2 zł/km) wynikająca z kosztów dojazdu groomera.

3. Groomer określa w sposób indywidualny odległość od salonu (podaną w km) na jaką może się zdecydować, aby dojechać na wykonanie usługi.

4. Usługi świadczone są w salonie lub poza nim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00.

5. Wykonanie usługi wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty, której można dokonać:

  • telefonicznie pod nr tel. 690 484 880;
  • online na stronie www.groomoteka.versum.com;
  • osobiście w salonie ul. Bądkowskiego 13;

6. Groomer zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia terminu wizyty. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z właścicielem, groomer ma prawo do anulowania terminu wizyty.

7. W trakcie umawiania wizyty właściciel jest zobowiązany do udzielenia istotnych informacji na temat zwierzęcia, takich jak: obecny stan zdrowia, kondycja okrywy włosowej, a także jego zachowania.

8. W przypadku rezygnacji z wizyty lub chęci zmiany terminu, właściciel powinien poinformować groomera o tym fakcie najpóźniej dobę przed terminem wizyty.

9. W przypadku niedotrzymania przez właściciela ustalonego terminu wizyty w salonie, groomer ma prawo do odmówienia wykonania usługi.

10. W przypadku niedotrzymania przez właściciela ustalonego terminu wizyty poza salonem z dojazdem do klienta, groomer ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zapisem w §3 pkt. 2

 

§4

Przebieg wizyty

 

1. Właściciel powinien zadbać, by zwierzę kilka godzin przed wizytą nie było karmione oraz by miało możliwość załatwienia wszystkich potrzeb fizjologicznych tuż przed wizytą.

2. W obowiązku właściciela leży udzielenie informacji groomerowi na temat aktualnego stanu zdrowia zwierzęcia (np. choroby serca, układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, padaczka, alergia), jego kondycji fizycznej (np. związanej z wiekiem) oraz nieprawidłowych i agresywnych zachowaniach, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji usługi.

3. Groomer nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia zwierzęcia, w przypadku zatajenia przez właściciela informacji o chorobach i dolegliwościach zwierzęcia.

4. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia w trakcie wizyty, które nastąpiło w wyniku posiadanej choroby lub choroby, która ujawniła się w trakcie wizyty, groomer zastrzega sobie prawo do niezwłocznej konsultacji z weterynarzem. Koszt konsultacji lekarskiej i niezbędnych, zaleconych przez weterynarza zabiegów ponosi właściciel zwierzęcia.

5. W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usługi, w wyniku którego powstało poważne zagrożenie zdrowia lub życia zwierzęcia, Groomer jest zobowiązany do niezwłocznej konsultacji z weterynarzem. Koszt konsultacji lekarskiej i niezbędnych, zaleconych przez weterynarza zabiegów ponosi groomer.

6. Zwierzęta z zachowaniami agresywnymi powinny być zabezpieczone kagańcem przez właściciela.

7. Groomer ma prawo w trakcie wykonywania usługi zabezpieczyć agresywne zwierzę kagańcem lub odmówić wykonania lub dokończenia usługi.

8. W razie dotkliwego ugryzienia groomera, właściciel jest zobowiązany dopłacić 100%  kosztów wizyty oraz groomer ma prawo do przerwania wykonywania usługi. Opłata powiększona jest na koszty związane z ugryzieniem (leki, opatrunki, wizyty lekarskie).

9. Usługi wykonywane są tylko i wyłącznie na czystych zwierzętach. Rezerwując wizytę bez kąpieli właściciel oświadcza, iż wykąpie zwierzę w dniu wizyty i doprowadzi je suche i czyste do salonu. W przeciwnym razie groomer ma prawo odwołać wizytę lub wykąpać psa na koszt właściciela. 

10. Wyjątek stanowi zabieg trymowania, przed którym pies nie powinien być kąpany przez około 2 tygodnie.

11. Nieprawidłowa lub niepełna informacja o stanie okrywy włosowej zwierzęcia udzielona podczas rezerwacji terminu wizyty lub wprowadzone zmiany względem stylizacji zwierzęcia, upoważniają groomera do wydłużenia czasu niezbędnego na wykonanie usługi oraz doliczenia opłaty dodatkowej.

12. Za rozczesywanie kołtunów groomer nalicza dodatkową opłatę w wysokości około 15 zł za 15 min pracy. Właściciel decyduje czy kołtuny są do wycięcia, czy też do rozczesania. W przypadku wycięcia kołtunów groomer nie nalicza opłat.

13. W przypadku pozostawienia zwierzęcia przez właściciela w salonie na czas wykonania usługi, odbiór zwierzęcia jest możliwy tylko przez właściciela lub osobę upoważnioną wcześniej przez niego.

14. Właściciel lub wskazana osoba zobowiązana jest do odbioru zwierzęcia w terminie uzgodnionym z groomerem.

15. W razie niepełnej satysfakcji gwarantujemy bezpłatne dokonanie poprawek – jeżeli będzie taka możliwość bezpośrednio po wizycie lub  w ustalonym terminie. Reklamacji można dokonywać maksymalnie w terminie dwóch dni od wykonania usługi.

16. W przypadku zwierząt o sierści sfilcowanej będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 10-30 zł, opłata ta związana jest z amortyzacją narzędzi.

17. Jeżeli konieczne są zabiegi dodatkowe w związku z obecnością  pasożytów takich jak pchły, kleszcze, które wyjdą na jaw w trakcie wizyty są one wykonywane obligatoryjnie, bez uprzedniego powiadomienia właściciela. Ich koszt podany jest w cenniku szczegółowym dostępnym na stronie internetowej.

 

§5

Zasady płatności

 

1. Opłata za Usługę jest pobierana natychmiast po jej wykonaniu. Płatność jest możliwa w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub BLIK zgodnie z aktualnym Cennikiem.

2. Groomer zastrzega sobie możliwość podniesienia ostatecznych kosztów usługi. Finalna cena uzależniona jest od indywidualnych czynników, takich jak: stan okrywy włosowej zwierzęcia, jego zachowania oraz ewentualnych życzeń właściciela co do realizacji usługi. Ustalana jest ona przez groomera, jeszcze przed rozpoczęciem zabiegu.

3. Moment rozpoczęcia wykonywania usługi jest tożsamy z akceptacją przedstawionych właścicielowi kosztów usługi.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

1. Właściciel wyraża zgodę na fotografowanie zwierzęcia w celach dokumentacyjnych, a także na zamieszczanie zdjęć zwierzęcia na stronie internetowej salonu oraz jego profilu w serwisie społecznościowym np. Facebook.

2. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które zamówił u groomera.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Tel. 690 484 880

Gdańsk, Bądkowskiego 13